Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

2017/2018. õa tegevuskava eesmärgid

 

1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

1.1. Sisehindamissüsteem on  analüüsitud, ühtlustatud, täiustatud ning arvutipõhiseks viidud.

1.2. Lastevanemad on kaasatud eLasteaia keskkonna kasutamisse.

1.3. Lasteaed on keskkonnasõbralikkuse ja jätkusuutlikkuse printsiipide propageerija. Ellu viidud projektide  “Roheline Kool“ ja „Suur taimejaht“ strateegia. Rohelise lipu taotlemine.

1.4. Lasteaia sümboolika on arendatud.

1.5. Lasteaia 65.aastapäeva korraldamiseks on loodud töögrupp.

2. Personali juhtimine 
2.1. Personal on motiveeritud osalema Infotehnoloogia koolitustel.
2.2. Personal on motiveeritud osalema ja tegutsema erinevates koostööprojektides.
2.3. Lasteaias on rakendunud õpetajalt-õpetajale kogemuste ja teadmiste edasiandmine, on korraldatud vähemalt kord aastas kogemuste jagamise seminar kolleegidele teistest haridusasutustest. (MÕK)
 

3. Õppe- ja kasvatustegevus
3.1. Lasteaia õppekava on vastavuses muutuvate tingimuste ja nõudmistega.
3.2. Nutiseadmed toetavad õppe- ja kasvatustöö protsessi interaktiivsust.
3.3. Lastele on loodud mitmekülgsed arenguvõimalused ja mängulist tegevust toetav õpi- ja kasvukeskkond. MÕK.
3.4.  Keskkonnateadlik kasvatus ja laste füüsiline aktiivsus on toetatud projektiga „Roheline Kool“.
 

4. Ressursside juhtimine
4.1. Lasteaia majandamine on säästlik ja keskkonnasõbralik.
4.2.Turvaline ja kaasaegne õpi- ja kasvu- ja töökeskkond on välja kujundatud.​

5. Koostöö huvigruppidega
 
5.1. Huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevusse.
5.2. Kõik lasteaia huvigrupid osalevad erinevates projektides ja üritustes.
5.3. Koostöö koolidega on laiendatud (projektid, ühised üritused).
5.4. Õpetajad aktiivselt kasutavad töös lastevanematega Interneti ( facebook) ja e-posti ja ePäeviku info edastamiseks ja rühma tegevuste tutvustamiseks.
5.4. Koostöö Eesti ja välisriikide haridusasutustega on laienenud (projektid).