Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Tugiteenused


Laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste varajase märkamise ning individuaalse arengu toetamiseks teeb Kadrioru Lasteaed  koostööd Tallinna Õppenõustamiskeskuse logopeedi ja sotsiaalpedagoogiga.

Logopeediline nõustamine on lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on lapsega seotud sotsiaalsete probleemide ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Eriõppe võimalused lasteaias

Lasteasutus saab lapse erivajadusest tulenevalt võimaldada: 

  • individuaalset lähenemist - rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest;
  • kõneravi - lasteasutuses käivate kõneprobleemidega laste üldteenindamiseks luuakse 1 logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta, töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena;
  • arendamist sobitus- või erirühm

Rohkem infot saab siin http://www.tallinn.ee/est/haridus/erioppe-voimalused-lasteaias

Loe lähemalt: www.tonk.ee