Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Terviseedendus


Kadrioru lasteaed  kuulub tervist edendavate lasteaeda võrgustikku alates 2013 aasta detsembri kuust.

Tervist edendavate lasteaedade missiooniks on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavates tegevustes ja nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi, mille kaudu mõjutame nii laste kui täiskasvanute tervist positiivses suunas. Tervist edendava lasteaia liikumine ei tähenda ainult ühekordseid projekte, vaid eluviisi, mis hõlmab endas turvalist õpi – ja kasvukeskkonda, liikumistegevusi, tervislikku toitumist, meeskonnatööd, koolitusi, õues õppimist ja vaba aega, tervisekasvatust, koostööd lastevanematega, teiste lasteaedadega, kooliga ja kohaliku omavalitsusega. Terviseedndus on igapäevane pidev töö, mida ilmestavad meeldejäävad ühisüritused.

Kadrioru lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse peaeesmärgiks on toetada laste igakülgset terviklikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste kasvamist terveteks, elujaatavateks, loovateks ja otsustusvõimelisteks inimesteks. Terviseteema on meie lasteaias kesksel kohal.

Tervise edendamisega tegeletakse süsteemselt, kõik lasteaias toimuv on omavahel integreeritud, kaasatud on erinevad huvigrupid. Lasteaias on välja töötatud terviseedendamise strateegia ja püstitanud vastavad eesmärgid. Tervisealast tööd juhib tervisemeeskond.

Tervisekasvatust käsitletakse erinevates õppetöö vormides, arvestades laste ealisi iseärasusi, eelistades mängulist ja aktiivset tegevust.

Lasteaia ürituste kavas on kindel koht vabariiklikel ja rahvusvahelistel tähtpäevadel. Traditsioonilisteks üritusteks on kujunenud südamenädal, leivanädal, piimanädal, aktiivse liikumise päev, lastekaitsepäev, puu- ja juurviljapäev, sügisene õunajooks ja palju muud põnevat. Kaks korda aastas toimuvatel perepäevadel on kaasatud kõik lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad. Lasteaed algatab ja osaleb aktiivselt erinevates terviseedendusalastes projektides, haarates kaasa ka teisi lasteaedu.

Terviseedenduslikke üritusi korraldame mitte ainult lastele ja vanematele, vaid ka personalile. Toimuvad ühised väljasõidud, matkad, koolitused jne., milles aktiivselt osaletakse.

 

Kadrioru Lasteaia TEL tegevuskava 2014-2016