Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Laps läheb kooli

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse §16 lg5 ja PGS §9 lg2  väljastab lasteaed õppekava läbinud  koolikohustuslikus eas lapsele koolivalmiduskaardi.

  •  Koolivalmiduskaart vormistatakse 2 eksemplaris, millest üks väljastatakse paberkandjal vanemale allkirja vastu. Teine eksemplar säilitatakse lasteaias elektrooniliselt.

  •  Koolivalmiduskaardi koostamise aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused.

  •  Koolivalmiduskaart lähtub konkreetsest lapsest, toob esile lapse arengu tugevad küljed ning annab soovitusi edaspidiseks.

  •  Koolivalmiduskaart väljastatakse vanemale hiljemalt lapse lasteaia lõpetamise aasta 20.augustiks.

  •  Kui lapsevanem on avaldanud soovi panna kooli koolikohustuslikust east nooremat last väljastab lasteaed hinnangu tema lapse koolivalmiduse kohta hiljemalt käimasoleva aasta 1.maiks.

  •  Kui lapsevanem on avaldanud soovi koolikohustuse täitmise algust edasi lükata koostavad pedagoogid lapse kohta iseloomustuse esitamiseks nõustamiskomisjonile.