Tegevuskava 2015-2016

Eestvedamine ja juhtimine

 • Lasteaia 2014-2016 arengukava analüüs.
 • Lasteaia eelarve analüüs ja teise sarnase lasteaiaga võrdlemine.
 • Veebipõhise dokumendihalduse EKIS.i rakendamine.
 • eLasteaia kasutamine.
 • Asjaajamiskorra uuendamine.
 • Uue töötaja sisseelamisprogrammi rakendamine.

Personalijuhtimine

 • Personalikoolitus vastavalt koolitusplaanile
 • Töötajate motiveerimine osalemaks ülelinnalistes või üleriigilistes haridusprojektides, neid algatama
 • Töötajate motiveerimine osalemiseks ülelinnalistes või üleriigilistes haridusprojektide, neid algatama.
 • Pedagoogide atesteerimine

Õppe-ja kasvatustegevus

 • Õppekava valdkonna „Väärtused” analüüs ja täiustamine.
 • Tallinna linna muuseumite arenguprogrammides osalemine.
 • Eesti keele õpetaja projekt "Muinasjuttude teatrilavastus"
 • Muusikaõpetaja projekt "Laulame koos".
 • 1 rühma õpetajate projekt "Väärtused kooleeelses vanuses".
 • 1 rühma õpetajate projekt "Kiusamist vaba lasteaed".
 • Esmaabi võtete õpetamine kooliminevatele lastele.

Avalike suhtlemise ja partnerluse juhtimine

 • Projekti „Lapsevanemate kooli” laiendamine.
 • Koostöö arendamine Kadrioru pargiga ja linna muuseumitega.
 • Koostöö Kesklinna venekeelsete lasteaedade vahel juhtide, personali ja laste tasandil.
 • Koostöö tervist edendavate lasteaedadega.
 • Kooli õpetajate ja 1 klassi vanemate rahulolu küsimustiku vormi loomine.

Ressursside juhtimine

 • Remont 1 rühmas.
 • Välistrepi remont.
 • Raamatukogu täiendamine vastavalt uue õppekava ainekavadele.