Hoolekogu

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või  direktori ettepanekul.

Hoolekogu liikmed: